Spokespersons

Black Spokeswoman

Spokescouple for Google and Yelp

White Spokeswoman